Opłaty

Członkowie PTChem Pozostali uczestnicy
opłata przed 21 lipca
Pracownicy: uczelni, instytutów naukowych, instytucji przemysłowych 1100 PLN 1350 PLN
Jednodniowy koszt uczestnictwa 700 PLN 850 PLN
Osoba towarzysząca [1] 800 PLN
Opłaty ulgowe:
Nauczyciele nieakademiccy, doktoranci i asystenci [2] 800 PLN 950 PLN
Studenci [3] 600 PLN 750 PLN
Emeryci 400 PLN 600 PLN
opłata po 21 lipca
Pracownicy: uczelni, instytutów naukowych, instytucji przemysłowych 1200  PLN 1450PLN
Jednodniowy koszt uczestnictwa 800 PLN 950 PLN
Osoba towarzysząca [1] 900 PLN
Opłaty ulgowe:
Nauczyciele nieakademiccy, doktoranci i asystenci [2] 900 PLN 1050 PLN
Studenci [3] 700 PLN 850 PLN
Emeryci 500 PLN 700 PLN

[1] Osoby towarzyszące są uprawnione do korzystania ze wszystkich przywilejów uczestnika zjazdu (obiady, przerwy kawowe, imprezy towarzyszące i spotkania koleżeńskie). Osoby towarzyszące nie otrzymują jedynie materiałów zjazdowych.
[2] Asystenci przed doktoratem do 35 roku życia. Doktoranci są zobowiązani do przedstawienia legitymacji doktorskiej podczas rejestracji na Zjeździe.
[3] Studenci są zobowiązani do przedstawienia legitymacji studenckiej podczas rejestracji na Zjeździe.

Podane opłaty są kwotami netto.

Do podanych kwot należy doliczyć podatek VAT wg stawki 23%, przy czym osoby finansujące udział w konferencji co najmniej w 70% ze środków publicznych, mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT jest przesłanie niezwłocznie po dokonaniu płatności oświadczenia w formie elektronicznej na adres: zgptchem@ch.pw.edu.pl o finansowaniu udziału w konferencji ze środków publicznych, podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji.

Wzór oświadczenia można pobrać tutaj.

Oryginał oświadczenia prosimy następnie przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem ZG PTChem.

Opłata Zjazdowa obejmuje:

• udział w obradach wszystkich sekcji tematycznych
• materiały konferencyjne
• obiady w zadeklarowanym okresie uczestnictwa (wtorek – piątek)
• przerwy kawowe
• udział w Walnym Zgromadzeniu i Obchodach 100-lecia PTChem (2.09.2019)
• udział w imprezach towarzyszących (w tym: Zwiedzanie Muzeum M. Skłodowskiej Curie, Uroczysta Kolacja w Pałacu Kultury i Nauki)

W sprawie wystawienia faktur za uczestnictwo prosimy kontaktować się mailowo na adres:
zgptchem@ch.pw.edu.pl

Opłatę za udział w 62. Zjeździe należy wpłacić na konto bankowe Zarządu Głównego PTChem.
Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa
Bank BGŻ Nr konta: 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290
z dopiskiem: 62 Zjazd PTChem, Imię i Nazwisko (kwota)

Ważne informacje

W przypadku wpłat zbiorczych prosimy o przesłanie na adres Biura Zarządu Głównego PTChem: zgptchem@ch.pw.edu.pl informacji o wszystkich osobach, których dotyczy przelew: podanie Imion i Nazwisk, numerów kart członkowskich z wyszczególnieniem wysokości każdej z osobna opłaty zjazdowej. O wysokości opłaty zjazdowej decydować będzie termin wpłaty na konto PTChem, a nie data rejestracji. W przypadku wpłat z „kont prywatnych” faktury będą wystawiane na życzenie. W terminie do 7 dni od daty dokonania przelewu prosimy o przesłanie danych do faktury na adres ZG PTChem: zgptchem@ch.pw.edu.pl. W przypadku rezygnacji z udziału w Zjeździe po 30.06.2019 r. wpłaty dokonywane na konto PTChem nie będą zwracane.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w czasie trwania obrad obok Biura 62. Zjazdu będzie działało także Biuro Zarządu Głównego PTChem i będzie możliwe uregulowanie ewentualnych dopłat oraz składek członkowskich.